Betingelser

Stadetyper

 • Alm. stade måler 6 meter (front) x 6 meter (dyb), 2 moduler.
 • Loppestade (kun søndag) 3 meter (front) x 4 meter (dyb), uden strøm.
 • Stade med levnedsmidler (kontakt os for information).

Priser loppestand fra kr. 350,-
3 meter loppestand i 3 dage kr. 950,-

 • Alm. stade 6 meter (front) x 6 meter (dyb), 2 moduler = 1.049,50 kr. + miljø 500,00 kr. Total 2.599,00 kr.
 • 9 meter (front) x 6 meter dyb, 3 moduler = 3.148,50 kr. + miljø 500,00 kr. Total 3.775,00 kr.
 • 12 meter (front) x 6 meter (dyb), 4 moduler = 4.198,00 kr. + miljø 500,00 kr. Total 4.700,00 kr.
 • Hjørnetillæg 500,00 kr. 14 dage før arrangementstart tillæg 500,00 kr. pr. 6 meter.
  En evt. brandvej betragtes som en hjørnegrund og har hjørnetillæg på 500,00 kr., da der er flere facademeter end kun i fronten.
 • Opstiller en kræmmer mere end 6 meter i dybden, bliver man øjeblikkeligt bedt om at rette ind. Ved gentagelser betragtes dette som brud på kontrakten, og kræmmeren bedes forlade pladsen uden tilbagebetaling af standleje.

Det er kun en af markedets godkendte samarbejdspartnere, der kan få stillet telt op tidligere end 24 timer før markedet åbner. Dette kan kun ske ved skriftlig aftale med markedskontoret.

Stademoduler

Hver række har et bogstav, og midt på hvert stademodul ligger en brik med stadenummeret. Stadepladsen er personlig og må ikke overdrages til andre.

Kræmmere må kun sælge de varer, som er tilmeldt. Der kan ikke ændres i dette. Stadeholdere som ikke overholder dette, vil blive bortvist. Markedskontoret forbeholder sig ret til uden grund at afvise en tilmelding.

Bemærk, at der skal indbetales en miljøafgift på 500,00 kr. pr. stade. Beløbet betales tilbage sidste dag på markedet i Informationen, når jeres plads er tjekket ud, og staden er fuldstændigt ryddet og rengjort. Der er tidligst betaling søndag kl. 18:30. Er pladsen forladt før lukketid eller pakket ned før kl. 18 bliver beløbet ikke tilbagebetalt. Miljøafgiften kan kun tilbagebetales denne aften!

Tilmelding

Ved tilmelding senere end 1. mdr. før markedet, kan der forekomme bookinger, som overlapper hinanden. Her er det først til mølle-princippet, der gælder. Det er den indbetaling, som er modtaget først, der gælder. Arrangør tager ikke ansvar ved for sen indbetaling, hvis den lovede plads er solgt til anden side.

Ved tilmelding i ugen op til markedet, kan der forekomme ændring i placeringen, hvilket vi forbeholder os ret til.

Vigtigt

Alle kræmmere, som har forretning, skal indsende CVR-nummeret på den forretning, der er tilmeldt den enkelte stade. Det er ikke tilladt at overdrage en stade til anden side, eller at dele en stand. Sker dette, vil den enkelte blive bortvist fra pladsen uden at få refunderet det indbetalte. Det samme gælder, hvis der står en sælger/virksomhed, som ikke er registret i tilmeldte virksomhed. Ligeledes må der kun sælges varer, som er registreret i tilmeldingen. Er der andre varegrupper, må disse ikke sælges på standen.

Alle kræmmere skal holde åbent fra kl. 12:00 fredag til kl. 20:00, samt lørdag kl. 10:00-20:00 og søndag kl. 10:00-18:00. Kræmmere, som ligger omkring markedets festtelt, skal have åbent til kl. 22:00. Vi annoncerer med disse åbningstider og beder jer om at overholde dette.

NB! Er pladsen ikke besat til markedets åbningstid, kan den udlejes til andens side uden kompensation. Husk, at I IKKE må køre på pladsen i åbningstiden. Dette bedes du/I overholde af hensyn til tilladelsen, publikum og jer selv.

Sælger I fødevareprodukter, skal I selv sørge for de nødvendige tilladelser. Hvis den enkelte stand ikke kan godkendes af myndighederne, er markedsarrangøren uvedkommende, og stadeleje vil ikke blive betalt tilbage.

Det er ikke tilladt at handle med stinkbomber eller våben – og det gælder alle typer. Vi har runderende vagter og hundevagt om natten.

Loppesøndag

Der er adgang til indskrivning fra kl. 09:00 søndag. Medbring den kvittering, du har modtaget via e-mail. I må kun køre til pladsen og læsse af. Herefter skal I parkere bilen på kræmmer-p-plads i området bag række J. Kun 1 bil pr. stand kan køre ind. staden er 3 x 2 meter og kun 1 dag.

Generelt

 • Ingen løse hunde på pladsen.
 • Stadetilmelding er bindende. Ved afmelding af stand senest d. 14/02 vil markedskontoret tage et administrationsgebyr på 600,00 kr. + moms. pr. stand. Ved afmelding efter d. 15/02 til 28/02-returneres maks. 50 %. Herefter ingen tilbagebetaling. Dette gælder også ved sygdom.
 • Hvis markedet ikke kan gennemføres grundet force majeure (f.eks. jordskælv/oversvømmelse/terror/virus) eller andre forhold som arrangøren ikke er herre over, er markedets arrangør ikke erstatningspligtig for eventuelle tab, som udstiller/lejer måtte have.
 • Anden ydelse, evt. vandtilførsel, ekstra strøm m.m., opnås kun mod forudgående aftale. Dette afregnes efter regning kontant på pladsen inden opsætning.
 • Spildevand skal opsamles i stadeholders egen beholder. Sker dette ikke, vil vi evt. fakturere.
 • Opstilling tidligst dagen før kl. 12.00 Åbningstider: fredag kl. 14:00-20:00, lørdag kl. 10:00-20:00 og søndag kl. 10:00-19:00 (musik slutter kl. 21:00 fredag og lørdag). Stader ved Tivoli skal have åbent til kl. 21:00 fredag og lørdag. Stader, som ikke ligger ved Tivoli, lukker ca. kl. 19:30-20:00 og senere.
 • Du skal ved ankomst henvende dig i informationen INDEN opstilling.
 • Du får 1 p-kort pr. stand, dette udleveres ved ankomst. Kan bilen ikke være på bestilte antal kvm., skal den parkeres på kræmmerparkeringen. Biler, som ikke holder på kræmmerparkeringen, men parkerer bag kræmmerstanden (uden for standen), fjernes på ejers regning.
 • Husk, at pladsen skal være ryddet senest søndag aften.
 • Husk, der skal forefindes godkendte pulverslukkere på madstader. Vi foretager tjek af brandudstyr fredag kl. 09:00. Er stadeholder ikke på pladsen til tjek, vil der komme tillæg 350,00 kr. for ekstra besøg til tjek. Betales kontant på pladsen.
 • Der må ikke graves uden kommunens tilladelse. Er der ikke indhentet tilladelse hertil, vil evt. skade skulle betales af udstiller/lejer af stadepladsen (inddragelse af depositum). Ligeledes fremsender vi regning for oprydning til lejer af staden, hvis stadepladsen ikke er efterladt ryddelig og rengjort, .
 • Er der indsigelser mod den/de tildelte stade/r, skal der rettes henvendelse til arrangøren senest 4 dage efter modtagelse af denne. Dog senest 18 dage før arrangementet, da der herefter ikke kan gøres krav om ændring.
 • Stadelejer skal have åbent i markedets åbningstid, da vi ellers forbeholder os ret til at videreudleje til anden side uden erstatning til lejer af staden.
 • Stadelejer forpligter sig til at evt. elektriske installationer på staden er godkendte. Benyttes der uautoriseret grej, som er skyld i nedbrud af el-forsyning, eller forvolder skade på tredjepart, vil den enkelte stadeholder ikke blive koblet på, før skaden er udbedret (nyt el-grej). Dette er på stadelejers regning. Det samme gælder erstatning i tilfælde, hvor der er forvoldt skade på anden- og tredjeparts ting og person.
 • Stadepladsen er personlig og må ikke overdrages til andre eller deles med andre. Sker dette vil en bortvisning finde sted uden erstatning eller refundering af stadeleje. Der må kun sælges de varer, der er angivet på tilmeldingsblanketten. Er der andre varegrupper på standen, skal disse fjernes. Der må på stadepladserne ikke forefindes tivoli-lignende aktiviteter som gevinstspil, lykkepakker o.lign.
 • Der må ikke opsættes reklamer på pladsen eller standen, eller reklameres for andre markeder uden tilladelse fra markedskontoret. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning.
 • Stadelejer skal have ansvarsforsikring, der dækker for person- og tingskade som forvoldes af stadelejer eller stadelejers personale. Stadelejer skal dække for evt. huller i jord eller manglende græs på det lejede område.
 • Stadelejer er erstatningspligtig for ødelagte ting på og omkring staden. Gælder bl.a. knækkede/afsavede grene, påkørsel af låge/r eller hegn m.m. Det er IKKE tilladt at lave/bore huller i jord/beton/sten/asfalt.
 • Depositum/miljøafregning (retur) søndag mellem. kl. 18:30-21:00, og kun på pladsen.
 • Depositum inddrages, hvis stade er forladt før lukketid eller ikke er opstillet til tiden.

Kopivarer

Stande med kopivarer er IKKE velkomne. Se mere på www.stoppiratkopiering.dk. Husk, at I skal medbringe og fremvise kvittering ved ankomst i informationen før opstilling.

Ankomst til marked

Du skal ved ankomst henvende dig i informationen INDEN opstilling. Er du i tvivl om, hvorvidt dit standnummer stemmer overens med din faktuelle plads, skal du henvende dig til medarbejderne inden markedets 1. dag, for at få evt. misforståelser udredt. Henvendelser efter markedets start vedr. forkert plads eller lign. kan ikke rettes eller gives dispensation for.

Du får 1 køretilladelse pr. kræmmerstand (ikke pr. købt modul). Denne udleveres ved ankomst.

Hver stadeholder skal selv medbringe nødvendige borde, telte (med mindre dette lejes hos teltfolk) og andet inventar.

Kørsel

Ind- og udgange er bemandede en time før åbningstiderne. I skal udfylde den udleverede køreseddel og lægge den i det køretøj, den er udstedt til – påført med kræmmernavn, firma, telefonnummer, samt registreringsnummeret for det pågældende køretøj. Det er ikke tilladt for kræmmere, leverandører, publikum eller andre, at køre på selve pladsen i åbningstiden.

Parkering

Det er ikke tilladt at parkere i salgsområder. Undtaget herfra er op til 1 køretøj med direkte tilknytning til stadepladsen, 1 bil og campingvogn (ikke to biler). Parkering skal her ske inde på den bestilte stadeplads.

Køretilladelser

Ankommer I inden markedsopstart, udleverer vi en køretilladelse til den tilmeldte kræmmer. Denne skal udfyldes med:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Køretøjets registreringsnummer

Den udfyldte køretilladelse skal ligge synligt i bilens forrude under HELE markedet. Mangler denne, eller er den ikke udfylde korrekt, kan der nægtes adgang til pladsen.

Kræmmerparkering

Kan køretøjet med den godkendte køretilladelse ikke være på de bestilte antal kvadratmeter, skal I parkere køretøjet med den godkendte køretilladelse på kræmmerparkeringen. Se plantegning.

Er der flere end to køretøjer tilknyttet den betalte kræmmerstand, skal der købes en p-billet, og I kan parkere køretøjet på kræmmerparkering med den gyldige p-billet i forruden.

Køretøjer uden gyldig køretilladelse, eller gyldig p-billet på kræmmerarealet vil blive fjernet på ejers regning. Parkering tættere end 10 meter fra containere og fællestelte er ikke tilladt.

Overnatning

Det er tilladt for den tilmeldte kræmmer at overnatte i campingvogn med godkendt brandalarm. Dog maks to personer. Af hensyn til beredskabsmandskabet skal overnatningen samt antal personer oplyses ved tilmelding.

Gas

Vi foretager gastjek fra fredag kl. 10:30. Herefter er der ingen garanti for, at boden kan få lov at lukke op, hvis myndigheder ikke har eller kan godkende den enkelte plads. De stande, hvortil der bruges gas, skal have en synlig markering om brugen af gas på standen. Sammen med godkendelse af gas skal der også fremvises korrekt brandslukningsudstyr hertil.

Godkendes gasanlægget ikke, kan staden ikke få lov at åbne, før forholdene bliver tilrettebragt. Tilbagebetaling af stand eller “tabt arbejdsfortjeneste” vil ikke finde sted. En VVS-installatør vil foretage denne kontrol og godkendelse. Afregning fortages til VVS-installatør på stedet. Er stadeholder ikke klar til tjek til tiden, vil ekstra besøg af installatør kræve en ekstra betaling på 350,00 kr.

Madboder med gasanlæg skal være godkendt inden for det seneste år. Grøn mærkat for udendørs brug og gul mærkat for indendørs brug og med datomærkning.

Strøm

 • Vær opmærksom på, at du skal huske 30 meter el-ledning til strøm.
 • El-udlægning og -tilslutning af 230 V maks. belastning 1.000 W, 5 amp. Ved mere belastning end 1.000 W op til 10 amp. + 1.500,00 kr. pr. udtag. Vores elektriker tager en kontrol under markedet, da vores erfaringer viser, at det bestilte ikke altid stemmer overens med det faktiske forbrug.
 • Der accepteres kun kabler af følgende type: gummikabel af typen H05, H07 og minimum 1,5 mm²
 • Forventet tilslutning er kl. 18:00, dagen før markedet åbner.
 • El-udstyret skal overholde Sikkerhedsstyrelsens regler om kabler til festival, byggepladsinstallationer og midlertidig installationer.
 • §811 Midlertidige installationer. Bøjelige ledninger skal mindst være almindelig kappeledning, type H05.
 • §413.1.1.2 Jordforbindelse og beskyttelsesledere. Udsatte dele skal forbindes til beskyttelsesledere.
 • §413.5.3.3 Alle til ledninger undtagen ledninger til apparater af klasse II skal indeholde en beskyttelsesleder, der anvendes som udligningsforbindelse. Der må kun benyttes lovligt eludstyr og skal anvendes CEE-stik, slagfaste stik eller støbte stik ved tilslutning til markedets elforsyning. Det er til enhver tid og ved eventuel tvivl elektrikeren og arrangøren, der afgør om I må tilslutte det anvendte materiel til markedets elforsyning. Det er kræmmernes eget ansvar at medbringe tilslutning til godkendt strømforsyning. Opstår der problemer kontaktes el-installatøren, som er på pladsen og har døgnvagt. El-udstyr, der ikke overholder reglerne, vil blive konfiskeret.

Affaldshåndtering

Alt affald skal sorteres i gennemsigtige plasposer/sække (ikke sorte sække)
Affaldsstationen, (container pladsen)

Affald, der ikke er sorteret, kan IKKE afleveres nogen steder. Derfor er det vigtigt, at ALLE sorterer affaldet korrekt.

Vi har i markedsdagene oprettet en midlertidig, indhegnet genbrugsplads beliggende midt på langsiden bag store madtelt ved række L51

Det er op til kræmmeren selv at skære papkasser op, og sortere det affald der skal afhentes.

Pappresser stilles til rådighed og her skal al pap smides op i og ikke andet end pap må komme i.

Genbrugsstationen er åben i tidsrummet:

 • Fredag kl. 14:00-16:00 og kl. 20:00-21:00.
 • Lørdag kl. 06:00-08:00, kl. 14:00-16:00 og kl. 20:00-21.00.
 • Søndag kl. 06:00-08:00, kl. 14:00 -16:00 og kl. 19:00-22:00.

Når man forlader markedet, skal man aflevere affaldet på genbrugspladsen – IKKE i sin egen eller naboens kræmmerbod!

Ved efterladt affald vil vi fremsende regning såfremt dette ikke overholdes.

Affaldet skal sorteres i følgende fraktioner:

 1. Pap (papkasser skal være skåret/revet i mindre stykker).
 2. Brændbart, f.eks. husholdningsaffald og papir.
 3. Glas, presenning.
 4. Træ, møbler, stolper, o.lign. (møbler kan IKKE efterlades) skal tages med hjem igen
 5. Jern og metal.
 6. Madaffald
  Alt madaffald fra diverse madboder, fx afskær, skræller og kaffegrums
  skal sorteres til genanvendelse.
 7. Metal
  Alt metal skal sorteres til genanvendelse. Det drejer sig fx om dåser fra
  madboder, aluminiumsbakker samt større emner af metalaffald.
 8. Papir
  Alt papir skal sorteres til genanvendelse. Det er fx avispapir fra indpak-
  ning af varer i loppestaderne, magasiner og flyers

HUSK: Salgs- og kræmmervarer er IKKE affald, og de skal tages med hjem!

Brandsikkerhed

 1. Telte skal være placeret mindst 10 meter fra forlystelser.
 2. For hver 1.000 kvadratmeter salgsareal skal der være en brandvej på 3-5 meter. Derfor er det vigtigt, at hver kræmmer overholder den betalte stadeplads, da brandchefen ellers vil kunne lukke markedet.
 3. Den brandansvarlige og vagter tjekker flere gange dagligt, at alle brandveje på de åbne arealer overholdes.
 4. De opstillede håndsprøjter tjekkes ligeledes flere gange dagligt, for at sikre om de er korrekt fyldte på de opstillede pladser.
 5. Der, hvor der er påkrævet pulver- og skumslukker, er det teltholderens eget ansvar, at disse lever op til den godkendte standard.
 6. Der skal medbringes og opsættes mindst 1 stk. DS- godkendt ABC-pulverslukker (mindst 6 kg). Der vil blive foretaget stikprøvekontrol fra beredskabets side. I tilfælde af manglende godkendt pulverslukker, lukkes den pågældende stand øjeblikkeligt og kan først åbnes igen, når standen er godkendt. Der må IKKE overnattes på stande uden godkendt pulverslukker. Samme sanktion kan komme på tale, hvis der ophobes store mængder affald/tom emballage på standen. Vi opfordrer til, at alle stadepladser har installeret røgalarm.
 7. Markedet sørger for, at det er muligt at få kontrolleret pulverslukkere på pladsen.
 8. Der må maksimalt være 1 stk. 11 kg gasflaske pr. stadeplads. Alle gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet, udstedt af DGP.
 9. Brug af al åben ild, grill og lignende i og ved stadepladsen er strengt forbudt.
 10. Alle veje og gangarealer skal holdes fri for udstillede varer, oplag etc. Facadelinien skal ubetinget respekteres. Dette gælder for alle, også selv om der er tilkøbt ekstra plads.
 11. Stadepladsens bagområde skal, hvis man sælger madvarer, være forsvarligt afspærret for publikum.
 12. I eller ved den enkelte stadeplads må der placeres én affaldscontainer med et rumindhold på maks. 1 kubikmeter til brug for mindre mængder affald. Denne skal tømmes mindst 1 gang om dagen.
 13. Alt affald skal afleveres (sorteret) i de på pladsen anviste containere.
 14. Førstehjælp/samarittervagt/brandberedskab er placeret lige ved indgangen.

Samarbejds-
partnere

Tuborg
Sara Teltudlejning